niet

Algemene Voorwaarden

Ahola Production Design biedt haar diensten aan u onder de volgende algemene voorwaarden tenzij anders overeengekomen. Voor de specifieke ontwerpdisciplines of / en services kunnen andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn.


De algemene voorwaarden van Ahola Production Design  (Februari 2019)

Artikel 1. Definities

Wij

De ontwerper; Ahola Production Design , gevestigd aan Wenneker 16 in Eibergen NL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 32125014. Tevens lid van BNO, de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers.

U

De opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon die met ons, de ontwerper, een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie wij een offerte daartoe hebben uitgebracht (hierna te noemen: de opdrachtgever)

Algemene voorwaarden

Dit document bestaat uit 2 delen;  de algemene voorwaarden van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op februari 2013 onder nummer 40539096 en de aanvullende voorwaarden in afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013).

Dienst

De specifieke dienst die wij als de ontwerper met u als de opdrachtgever overeenkomen, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen ons als ontwerper en u als opdrachtgever volgens welke wij de Dienst zullen uitvoeren.

Website

www.aholaproductiondesign.nl en al haar subdomeinnamen

Artikel 2. De algemene voorwaarden van BNO

Ahola Production Design hanteert de algemene voorwaarden voor de ontwerpopdrachten van BNO waarin de gebruikelijke afspraken met de opdrachtgevers zijn vastgelegd: rechten, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid. De laatste versie 2013 is hieronder via de link te downloaden.

Artikel 3. De aanvullende voorwaarden van Ahola Production Design

In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013) welke op de offerte van toepassing zijn.

Rechten van de intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen, alle uit opdracht voorkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder tekening- en auteursrecht, op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Ahola Production Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Indien het opdracht wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorgelopen, zal de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden dienen te vergoeden en niet gerechtigd zijn het (originele) ontwerp te gebruiken.

Beperking van de aansprakelijkheid

Ahola Production Design is alleen aansprakelijk voor het ontwerp en draagt geen enkele productaansprakelijkheid. Ahola Production Design is niet tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Ahola Production Design voor aanspraken van derden ter zake.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot de bedrag van het honorarium dat Ahola Production Design voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 4. De wijziging van de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op onze Website of per elektronische berichtgeving. De wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

BNO algemene voorwaarden

Email me voor vragen of projecten